september 2014
Mindshifts van onderwijzen naar leren
Op 22 oktober 2014 zal Robert-Jan Simons een ‘krachtvoerlezing’ houden getiteld: Mindshifts van onderwijzen naar leren.
Deze lezing maakt deel uit van de reeks Krachtvoer van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en zal plaatsvinden in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 4, 1091 GM Amsterdam, van 16.00 tot 18.00 uur.
..meer
Arjan van der Meijden
september 2014
Genuanceerde verwachtingen van de invoeging van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs in Passend onderwijs
IMet de komst van Passend onderwijs zijn de procedures voor toegang tot speciaal onderwijs en de ‘rugzakjes’ in het reguliere onderwijs veranderd. Ook het praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo worden op 1 januari 2016 geïntegreerd in passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden gaan dan ook voor deze groepen leerlingen zelf de toewijzing regelen. Hoewel de huidige landelijke criteria daarbij aanvankelijk gehandhaafd blijven, kan dat in de toekomst veranderen. Hoe kijken samenwerkingsverbanden, schoolleiders, bestuurders en zorgcoördinatoren aan tegen het eventueel loslaten van landelijke, uniforme toewijzingscriteria en welke voor- en nadelen zien zij?

Eimers, T., Kennis, R., Kuiper, E., Ledoux, G., Voncken, E. Passend en zeker. Onderzoek naar het mogelijk loslaten van landelijke criteria en duur voor lwoo en praktijkonderwijs en de licenties voor lwoo
..meer
september 2014
Lezing
Op 18 september organiseert ecbo een lezing over het onderwerp: taal en rekenen in het mbo.
Kohnstamm-onderzoeker Marieke Buisman zal spreken over haar rapport Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat. Dit rapport verschijnt half september.
..meer
Marieke Buisman
foto: Edgar Tossijn
september 2014
blog Waar zouden we zijn zonder mbo?
door Arjan van der Meijden
Het mbo is een onderwijstype dat mij na aan het hart ligt. Niet in de laatste plaats omdat ik zo’n school zelf ook heb doorlopen, maar ook vanwege mijn natuurlijke interesse voor de underdog. En dat ís de beroepsroute, vergeleken met de academische route, althans in de ogen van veel ouders en leerlingen. De simpele redenering daarachter is: academisch = hogerop = goed. Welke hoogopgeleide ouder wil nu niet dat zijn of haar kind rechtstreeks na het beste vwo zijn studie aan de beste universiteit cum laude afrondt om na een fijne promotie zo snel mogelijk door te rollen naar een leidende, inspirerende (goed betaalde) functie? Liefst met een jaartje ‘pauze’ in het buitenland. Staat mooi op het cv. En oh ja, dit alles zonder studieschuld als het even kan, maar dat terzijde.
..meer
Arjan van der Meijden
foto: Edgar Tossijn
september 2014
Technisch rapport pre-COOL vierjarigencohort (tweede en derde meting) beschikbaar
In de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 vonden de tweede en derde meting van het vierjarigencohort van pre-COOL plaats. Doel van het pre-COOL-onderzoek is om de effecten van deelname aan voorschoolse voorzieningen vast te stellen. Het vierjarigencohort is in 2009 gestart met het verzamelen van gegevens bij kinderen die in het schooljaar 2009-2010 instroomden in basisscholen die deelnemen aan het COOL5-18-cohortonderzoek. Deze aansluiting op het COOL5-18-cohortonderzoek maakt het niet alleen mogelijk een beeld te schetsen van de situatie op een bepaald moment maar ook om op termijn ontwikkelingen in kaart te brengen en beleidsmaatregelen te evalueren.

Rapport 914, Veen, A., Veen, I. van der, Heurter, A., Paas, T., m.m.v. Merlijn Karssen Pre-COOL cohortonderzoek. Technisch rapport vierjarigencohort, tweede en derde meting 2010-2011 en 2011-2012
..meer
september 2014
Training van eerstelijnsprofessionals in het leren herkennen van potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) onderzocht
Hoe tevreden zijn de deelnemers over de training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)? Zijn de leerdoelen bereikt? Is sprake van transfer van kennis en kunde naar het dagelijks werk en naar de organisatie van de deelnemers? Verschillen deelnemers en niet-deelnemers in het kunnen signaleren en handelen met betrekking tot PGE’s? En is verbetering van de training PGE wenselijk? Dit zijn de kernvragen in het onderzoek dat het Kohnstamm Instituut in opdracht van WODC heeft uitgevoerd.

Rapport 917, Glaudé, M., Meijer, J., Breetvelt, I., Felix, C. Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)
..meer

Praktijkgericht onderzoek van start naar betrokkenheid van ouders bij de studie- en beroepskeuze
De studie- en beroepskeuze is voor jongeren vaak niet eenvoudig en een verkeerde studiekeuze is een van de meest voorkomende redenen voor voortijdig schooluitval. Ouders/verzorgers spelen doorgaans een cruciale rol in dit keuzeproces. Met praktijkgericht onderzoek worden de effecten onderzocht van een interventie om ouders toe te rusten deze rol goed te vervullen.
..meer
juli 2014
14 en 15 juli Conferentie
Op 14 en 15 juli wordt de Ph.D. conferentie “Migration and Integration” gehouden in Bamberg, Duitsland. Merlijn Karssen presenteert daar haar onderzoek naar de onderwijsuitkomsten van bi-etnische jongeren in Nederland (jongeren met één Nederlandse ouder en één niet-Nederlandse ouder).
..meer     programma
Merlijn Karssen
foto: Edgar Tossijn
juli 2014
Kennis, inzicht en bewustwording zijn de belangrijkste opbrengsten van de inzet van onderwijsinformatiesystemen in het VO
In het Actieplan Beter Presteren VO wordt het belang van kwaliteitszorg en zelfevaluatie benadrukt, en is opbrengstgericht werken één van de speerpunten. Tevens is een duidelijke trend zichtbaar dat scholen behaalde onderwijsresultaten communiceren en verantwoorden. Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen door scholen hebben een impuls gegeven aan de ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen (leerlingvolg- en administratiesystemen en managementinformatiesystemen). Scholen blijken vooral gegevens te verzamelen ter ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie en voor verantwoording op prestaties van leerlingen. Behoeften van scholen zien we vooral op het gebied van mogelijkheden voor integratie en koppeling van systemen en mogelijkheden voor maatwerk, zodat bijvoorbeeld schoolspecifieke gegevens kunnen worden ingevoerd.
..meer
juli 2014
blog De opkomst van onderzoek door docenten
door Wouter Schenke
Tijdens mijn bezoek als ´visiting PhD student´ aan Stanford University, Californië dit voorjaar, heb ik de kans gekregen om kennis en ervaringen uit te wisselen met onderzoekers aan de overkant van de oceaan. Nu, na drie maanden werken in de VS heb ik een aardig inzicht gekregen in de Amerikaanse context van onderzoek naar het onderwijs. Het viel me al gauw op dat onderzoek door docenten niet gebruikelijk is, terwijl het in Nederland de laatste jaren steeds gangbaarder wordt dat docenten zélf bijvoorbeeld vernieuwingen in hun lespraktijk evalueren. De opkomst van onderzoek door docenten in Nederland is dus niet overgewaaid vanuit de VS. Waar komt de opmars vandaan? Docenten hebben het immers al druk genoeg, waarom zou het goed zijn als zij er ook nog eens een taak als onderzoeker bij nemen?
..meer
Wouter Schenke
foto: Edgar Tossijn
berichten in voorafgaande periode: archief archief

ZOEK 

Kohnstamm Instituut het internet
      wissen

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL