april 2015
NPO Radio 1: Doorstroom in onderwijs stagneert
Het aantal scholieren en studenten dat opleidingen stapelt neemt af. Via het vmbo opklimmen naar havo en dan het hbo of van havo, via het VWO naar de universiteit: het wordt een steeds ongebruikelijke route. Zo ging in 2010 18 procent van het aantal VMBO-afgestudeerden door naar de havo, in 2013 was dat nog maar 13 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie ‘De staat van het onderwijs’ van de Onderwijsinspectie. Die beperkte doorstroom is volgens Guuske Ledoux ‘een zorgelijke ontwikkeling’.
..meer
Guuske Ledoux
foto: Edgar Tossijn
april 2015
Verwachte effecten van tablets op motivatie van leerlingen vooralsnog beperkt
Aan de invoering van tablets in het basis en voortgezet onderwijs liggen zowel onderwijskundige (differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische (logistieke) motieven ten grondslag. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie van leerlingen. Het verwachte effect op motivatie bleek echter slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Rapport 916, Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M.
Gebruik van tablets in de school
..meer

Onderzoek Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
Van 2009 tot 2015 heeft in Amsterdam het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) gelopen. Aanleiding voor dit project was de aanzienlijke lijst (zeer) zwakke scholen in Amsterdam, afgemeten aan het oordeel van de Inspectie van het onderwijs. Om hier iets aan te doen is een verbeteringsstrategie ontwikkeld, die bekend staat onder de noemer Verbeteraanpak.
Het Kohnstamm Instituut is gevraagd te onderzoeken wat de opbrengsten zijn in termen van kwaliteit en professionaliteit van personeel, om hieruit lessen te kunnen trekken voor de toekomst.
..meer
april 2015
blog Van profijtbeginsel naar rendementsdenken
door Amos van Gelderen
Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat de oorzaken daarvan benoemd worden als ‘rendementsdenken’ is ironisch en alleen te verklaren doordat ironie altijd een wapen is geweest in opstanden van studenten en ander langharig tuig.
..meer
Amos van Gelderen
foto: Edgar Tossijn

Kansen in spel
Op het moment ligt er in het kleuteronderwijs en de kinderopvang veel nadruk op het werken met programma’s en op stimulering van de taalontwikkeling. Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten signaleren dat er daardoor minder ruimte en aandacht is voor (doen-alsof) spel en spelontwikkeling. Zij vragen zich af hoe zij taal- en spelontwikkeling op een vruchtbare manier kunnen combineren. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers spelenderwijs en verdieping van hun spel draagt bij aan fundamentele leerprocessen.
..meer

Op zoek naar wat werkt: Een gebruikersgericht evaluatieonderzoek van de Kinderfaculteit in Pendrecht
De Kinderfaculteit in Pendrecht is opgericht met als doel de wijk sterker te maken door middel van het bieden van verrijkende activiteiten aan opgroeiende kinderen. De doelstellingen van de Kinderfaculteit zijn:
  • Een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van basisschool leerlingen
  • Het verbeteren en/of vergroten van de sociale samenhang, en de leefbaarheid en collectieve zelfredzaamheid van bewoners in de wijk
  • Een betere samenwerking tussen buurtbewoners en organisaties in de wijk
..meer

Het functioneren van leerlingenraden in het voortgezet onderwijs
Uit de LAKS-monitor van 2014 blijkt dat 30% van de vo-leerlingen veel behoefte heeft aan inspraak en dat een kwart van de scholieren ontevreden is over de mate van inspraak. Hoewel scholen geen leerlingenraad hoeven in te stellen, had in 2012 87% van de vo-scholen zo’n leerlingenraad (Bokdam, Val & De Jonge; 2012). Deze raden hebben echter geen wettelijke bevoegdheden. Het LAKS is van mening dat leerlingenraden in het voortgezet onderwijs onvoldoende status en medezeggenschapsrechten hebben.
..meer
maart 2015
Kohnstammlezing 2015
Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?
De zestiende Kohnstammlezing wordt op 27 maart a.s. verzorgd door Alexander Rinnooy Kan.

Hoe goed is het Nederlandse onderwijs? Die vraag valt vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. In deze lezing is het perspectief vooral internationaal-vergelijkend en staan de leerlingen centraal: wat leren ze, en hoever komen ze? Voor Nederland is het beeld niet ongunstig, al valt de bijdrage van ons onderwijs aan het creëren van gelijke maatschappelijke kansen wat tegen. In deze lezing worden drie deelperspectieven gesuggereerd voor mogelijkheden tot vernieuwing. Het Nederlandse onderwijs is zeker niet slecht, maar het kan nog veel beter.
..meer
A. Rinnooy Kan
foto: Henriëtte Guest
maart 2015
blog Generaliseren: onderzoek versus realiteit
door Merlijn Karssen
Als we kijken naar de onderwijsuitkomsten van kinderen met één autochtone ouder en één allochtone ouder dan zien we dat deze kinderen het gemiddeld net zo goed doen, zowel cognitief als sociaal, als de autochtone kinderen met twee autochtone ouders en cognitief beter dan allochtone kinderen met twee allochtone ouders. Ook zijn de ouders van deze kinderen gemiddeld hoger opgeleid dan zowel de ouders van allochtone (met twee allochtone ouders) als autochtone kinderen. Het lijkt dus niet logisch om allochtone kinderen met één autochtone ouder bij de groep allochtone kinderen te voegen, wat echter wel gebeurt.
..meer
Merlijn Karssen
foto: Edgar Tossijn
maart 2015
Krachtvoerlezing door Franziska Egert
"The impact of in-service professional development programs for preschool teachers on quality ratings and child outcomes"

Tijdstip
dinsdag 10 maart 2015 van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie
Hogeschool van Amsterdam
Kohnstammhuis
Wibautstraat 4, 1091 GC Amsterdam
Kohnstammzaal, KSH 09A10

..meer
Franziska Egert
februari 2015
Nieuwsuur: 27-2-2015: 'Scholen onterecht op vingers getikt om anti-pestprogramma's'
Scholen worden onterecht door de staatssecretaris van Onderwijs en de Kinderombudsman op de vingers getikt omdat zij voorlopig afgekeurde anti-pestprogramma’s gebruiken. Dit stelt Kohnstamm-onderzoeker Ewoud Roede, een van de deskundigen die in Nieuwsuur reageert op uitspraken van Kinderombudsman Marc Dullaert. Dullaert stelde vorige week in het tv-programma Jinek dat een groot aantal kinderen op dit moment in gevaar is, doordat scholen anti-pestprogramma’s blijven gebruiken die niet aan de criteria voldoen die door een commissie, aangesteld door het ministerie van Onderwijs, zijn gesteld. ‘De Kinderombudsman suggereert dat er bewezen programma’s zijn. Maar dat zijn ze beslist niet’, aldus Roede.

Nieuwsuur
februari 2015
Veel werk aan de winkel bij indicering voor voorschoolse educatie en bij uitvoeringspraktijk
Kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling krijgen een indicatie voor voorschoolse educatie. Zij komen in een groep van 2,5- tot 4-jarige ‘doelgroepkinderen’, en krijgen een aanbod dat erop gericht is hen goed toegerust te laten starten in het basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers krijgen in hun werk te maken met veel soorten achterstand, onder andere op het gebied van taal, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In toenemende mate komen er ook kinderen in de groep met een gedragsstoornis of een probleem in de thuissituatie.

Rapport 15-1, Geert Driessen, Annemiek Veen, Maartje van Daalen, m.m.v. Yolande Emmelot en Iris Bollen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod
..meer
februari 2015
Onderzoek door docenten
Op 19 februari 2015 organiseert HvA Onderwijs en Opvoeding in samenwerking met de opleiding Communication & Mulitmedia Design Amsterdam OnderzoeksTV: Talkshow met de titel:

Onderzoek door docenten, daar worden de leerlingen beter van?!
..meer
blog "Goed onderwijs, met leraren op hun best: wat is daarvoor nodig?"
Een interview met Marja van Erp aan wie de eerste tien blogs zijn opgedragen.
Goed onderwijs voor álle kinderen vraagt heel veel van leerkrachten. Dat is topsport. Niet iedereen is een topsporter, en je bent dat ook niet je hele leven lang. We zouden naar een andere onderwijsopleiding moeten, van hoog niveau. Een brede opleiding voor leraren, onderzoekers, ontwikkelaars en beleidsmakers gezamenlijk, zodat een leraar na een paar jaar topsport bijvoorbeeld onderwijsonderzoeker kan worden, of omgekeerd een onderzoeker juist de praktijk in kan gaan. Zo krijg je bovendien onderwijs én onderzoek met kwaliteit, visie en zonder de zo veel besproken kloof.
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief