september 2014
Lezing
Op 18 september organiseert ecbo een lezing over het onderwerp: taal en rekenen in het mbo.
Kohnstamm-onderzoeker Marieke Buisman zal spreken over haar rapport Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat. Dit rapport verschijnt half september.
..meer
Marieke Buisman
foto: Edgar Tossijn
september 2014
blog Waar zouden we zijn zonder mbo?
door Arjan van der Meijden
Het mbo is een onderwijstype dat mij na aan het hart ligt. Niet in de laatste plaats omdat ik zo’n school zelf ook heb doorlopen, maar ook vanwege mijn natuurlijke interesse voor de underdog. En dat ís de beroepsroute, vergeleken met de academische route, althans in de ogen van veel ouders en leerlingen. De simpele redenering daarachter is: academisch = hogerop = goed. Welke hoogopgeleide ouder wil nu niet dat zijn of haar kind rechtstreeks na het beste vwo zijn studie aan de beste universiteit cum laude afrondt om na een fijne promotie zo snel mogelijk door te rollen naar een leidende, inspirerende (goed betaalde) functie? Liefst met een jaartje ‘pauze’ in het buitenland. Staat mooi op het cv. En oh ja, dit alles zonder studieschuld als het even kan, maar dat terzijde.
..meer
Arjan van der Meijden
foto: Edgar Tossijn
september 2014
Training van eerstelijnsprofessionals in het leren herkennen van potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) onderzocht
Hoe tevreden zijn de deelnemers over de training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)? Zijn de leerdoelen bereikt? Is sprake van transfer van kennis en kunde naar het dagelijks werk en naar de organisatie van de deelnemers? Verschillen deelnemers en niet-deelnemers in het kunnen signaleren en handelen met betrekking tot PGE’s? En is verbetering van de training PGE wenselijk? Dit zijn de kernvragen in het onderzoek dat het Kohnstamm Instituut in opdracht van WODC heeft uitgevoerd.

Rapport 917, Glaudé, M., Meijer, J., Breetvelt, I., Felix, C. Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)
..meer

Praktijkgericht onderzoek van start naar betrokkenheid van ouders bij de studie- en beroepskeuze
De studie- en beroepskeuze is voor jongeren vaak niet eenvoudig en een verkeerde studiekeuze is een van de meest voorkomende redenen voor voortijdig schooluitval. Ouders/verzorgers spelen doorgaans een cruciale rol in dit keuzeproces. Met praktijkgericht onderzoek worden de effecten onderzocht van een interventie om ouders toe te rusten deze rol goed te vervullen.
..meer
juli 2014
14 en 15 juli Conferentie
Op 14 en 15 juli wordt de Ph.D. conferentie “Migration and Integration” gehouden in Bamberg, Duitsland. Merlijn Karssen presenteert daar haar onderzoek naar de onderwijsuitkomsten van bi-etnische jongeren in Nederland (jongeren met één Nederlandse ouder en één niet-Nederlandse ouder).
..meer     programma
Merlijn Karssen
foto: Edgar Tossijn
juli 2014
Kennis, inzicht en bewustwording zijn de belangrijkste opbrengsten van de inzet van onderwijsinformatiesystemen in het VO
In het Actieplan Beter Presteren VO wordt het belang van kwaliteitszorg en zelfevaluatie benadrukt, en is opbrengstgericht werken één van de speerpunten. Tevens is een duidelijke trend zichtbaar dat scholen behaalde onderwijsresultaten communiceren en verantwoorden. Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen door scholen hebben een impuls gegeven aan de ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen (leerlingvolg- en administratiesystemen en managementinformatiesystemen). Scholen blijken vooral gegevens te verzamelen ter ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie en voor verantwoording op prestaties van leerlingen. Behoeften van scholen zien we vooral op het gebied van mogelijkheden voor integratie en koppeling van systemen en mogelijkheden voor maatwerk, zodat bijvoorbeeld schoolspecifieke gegevens kunnen worden ingevoerd.
..meer
juli 2014
blog De opkomst van onderzoek door docenten
door Wouter Schenke
Tijdens mijn bezoek als ´visiting PhD student´ aan Stanford University, Californië dit voorjaar, heb ik de kans gekregen om kennis en ervaringen uit te wisselen met onderzoekers aan de overkant van de oceaan. Nu, na drie maanden werken in de VS heb ik een aardig inzicht gekregen in de Amerikaanse context van onderzoek naar het onderwijs. Het viel me al gauw op dat onderzoek door docenten niet gebruikelijk is, terwijl het in Nederland de laatste jaren steeds gangbaarder wordt dat docenten zélf bijvoorbeeld vernieuwingen in hun lespraktijk evalueren. De opkomst van onderzoek door docenten in Nederland is dus niet overgewaaid vanuit de VS. Waar komt de opmars vandaan? Docenten hebben het immers al druk genoeg, waarom zou het goed zijn als zij er ook nog eens een taak als onderzoeker bij nemen?
..meer
Wouter Schenke
foto: Edgar Tossijn
juni 2014
Leiding geven aan onderzoek in de school
Scholen halen steeds vaker onderzoek en onderzoekers de school in om vernieuwingen te onderbouwen en schoolontwikkeling in gang te zetten. Van schoolleiders wordt verwacht dat zij dit proces aansturen en daarvoor de randvoorwaarden creëren. In een artikel in De Nieuwe Meso laten Femke Geijsel (NSO), Monique Volman (POWL) en Kohnstamm-onderzoeker Edith van Eck zien hoe schoolleiders die rol kunnen vormgeven.
..meer

Het artikel ‘Leiding geven aan onderzoek in de school’ maakt deel uit van de juni-uitgave van de Nieuwe Meso die is gewijd aan praktijkgericht onderzoek.
De volledige uitgave van DNM is digitaal verkrijgbaar.
juni 2014
Nieuwe meertaligen vragen om andere benadering
Taalachterstand in een ander perspectief: over interpreteren, kiezen, afwegen of loslaten van een term. Nieuwe meertaligen vragen om andere benadering.
Zo betoogt Kohnstamm-onderzoeker Yolande Emmelot in Didactief online.
..meer
Yolande Emmelot
foto: Edgar Tossijn
juni 2014
Laaggeletterdheid in kaart
Ongeveer één op de negen Nederlanders is laaggeletterd, maar met name onder ouderen is het aantal laaggeletterden fors. In de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar gaat het om 22 procent. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Laaggeletterdheid in kaart van Marieke Buisman en Willem Houtkoop.
Het kabinet gaat dan ook aan de slag met een nationale aanpak tegen laaggeletterdheid onder ouderen.
..meer
Marieke Buisman
foto: Edgar Tossijn
juni 2014
International Conference on Motivation 2014 in Helsinki, Finland: Passion to Learn
Kohnstamm-onderzoeker Ineke van der Veen presenteert samen met Thea Peetsma, Lisette Hornstra en Jaap Schuitema van de Universiteit van Amsterdam verschillende paper- en postersessies.
Een bekend fenomeen is dat de motivatie voor school van leerlingen afneemt, nadat zij naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Nagegaan is in hoeverre deze afname ook al aan het einde van het basisonderwijs optreedt en wat het effect is van de schoolovergang op motivatie.
..meer

ICM2014
juni 2014
Onderwijs Researchdagen 2014
De Onderwijs Researchdagen vinden in 2014 plaats in Groningen op 11, 12 en 13 juni.
De organisatie is in handen van het GION, de afdeling Onderwijskunde van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema dit jaar is: Deelname en distantie.

Vanuit het Kohnstamm Instituut worden de volgende bijdragen geleverd:

Annemiek Veen, Ineke van der Veen, Anna Heurter en Guuske Ledoux i.s.m. ITS en Rijksuniversiteit Utrecht een symposium:
Het cohortonderzoek pre-COOL ..meer

Henk Sligte i.s.m. Oberon en ICLON een symposium:
Een professionele leercultuur in vo-scholen ..meer


ORD 2014
juni 2014
Conferentie Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam
Het Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA) organiseert op 3 juni 2014 zijn tweede conferentie. Het programma betreft actuele vragen over de nieuwe zorg voor jeugd. Vier plenaire sprekers zullen ingaan op de vereisten voor zowel generalistische als specialistische zorg voor jeugdigen en gezinnen in de grootstedelijke regio van Amsterdam.
Vanuit het Kohnstamm Instituut presenteren Annemiek Veen en Maartje van Daalen een workshop over doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het aanbod dat leidsters en pedagogisch medewerkers hen kunnen geven. Daarbij wordt verbinding gelegd met de manier waarop leerkrachten in het basisonderwijs omgaan met zorgleerlingen in hun groep in het kader van Passend Onderwijs.
..meer
juni 2014
blog Voorwaarden voor leren aan den lijve ondervonden
door Maartje van Daalen-Kapteijns
Hoe leren peuters, scholieren, studenten in het hoger onderwijs? Als psycholoog en onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut houd ik me hiermee al jaren bezig. Opvallend vind ik dat voorwaarden voor leren niet zoveel verschillen voor leerlingen van jong tot oud. Autonomie, nieuwsgierigheid, intrinsieke motivatie, relatie en pedagogische tact van de leraar, zijn altijd en overal gunstig voor wie iets nieuws wil leren. Daarover is veel te vinden in de onderzoeksliteratuur. Maar soms maakt juist het dagelijks leven opeens veel duidelijker hoe zoiets werkt. In deze blog daarom een paar anekdotes, die illustreren hoe een bepaalde voorwaarde voor leren voor mij opeens helder oplichtte en verankerd raakte in mijn geheugen.
..meer
Maartje van Daalen-Kapteijns
foto: Edgar Tossijn
berichten in voorafgaande periode: archief archief

ZOEK 

Kohnstamm Instituut het internet
      wissen

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL