april 2014
Krachtvoerlezing prof. dr. Luc Stevens
Met veel genoegen informeren we u dat op onze volgende Krachtvoerlezing op dinsdag 27 mei aanstaande prof. Luc Stevens een lezing zal houden met de titel:

‘Het zijn de leerlingen die ons uitzicht kunnen bieden.’

Onderwijs en onderwijsopleidingen zijn in het algemeen ingericht vanuit wat men wil aanbieden aan leerlingen en studenten en hoe men dit denkt te organiseren. Dit leidt er gemakkelijk toe dat leerlingen en studenten over het hoofd worden gezien. Dit leidt weer gemakkelijk tot mismatch van aanbod en de actuele behoeften en mogelijkheden van de leerling/student. Dit leidt voorspelbaar tot onderprestatie. We kunnen dit doorbreken door eens kritisch naar het instructiemodel te kijken en minder onderwijs te geven, maar meer onderwijs te maken (met de leerling/student). Dat lijkt beter te passen bij de aard van menselijke ontwikkeling en leren.
..meer


Luc Stevens
april 2014
Ter overname aangeboden: Een format voor een professionele leergemeenschap

Een Hogcog bijeenkomst (acroniem voor: Studiegroep Hogere Cognitieve Processen in het Onderwijs):
Donderdagochtend kwart over 9. Eén voor één druppelen de onderzoekers binnen. Sommigen hebben er een flinke reis opzitten. Koffie erbij, kort wat ditjes en datjes en dan barst de discussie los over een concepttekst van één van de deelnemers. Iedereen heeft het stuk van te voren grondig gelezen en drie kwartier lang wordt over het stuk gesproken. Kritisch, opbouwend en meedenkend. Daarna ‘het rondje’, iedereen mag nog iets over het manuscript zeggen en de auteur mag niet reageren. Tijd voor een kopje koffie en dan snel door naar de bespreking van het tweede stuk. Een bijeenkomst van de Hogcog.
..meer
april 2014
blog Aanpak voor het ‘jongensprobleem’ in het onderwijs: feit en fictie
Tot het begin van de jaren negentig stonden meisjes op achterstand in het onderwijs. Geleidelijk is die achterstand uit het verleden weggewerkt. Meisjes lijken succesvol hun weg te hebben gevonden in het voortgezet en hoger onderwijs. De kansen zijn gekeerd en nu staat het ‘jongensprobleem’ volop in de aandacht. In de zoektocht naar verklaringen en onderliggende oorzaken voor de minder gunstige schoolloopbanen van jongens, worden echter nogal snelle conclusies getrokken.
..meer
Irma Heemskerk
foto: Edgar Tossijn
april 2014
Kortdurende beïnvloeding van motivatie verkleint de kans op voortijdig stoppen met mbo-studie
Het hoge percentage uitvallers in het mbo is reden tot zorg. ROC’s stellen zich daarom tot doel de motivatie van mbo-studenten te versterken en de studie-uitval terug te dringen. In dit onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het programma Onderwijs Bewijs van het ministerie van OCW, is een interventie ingezet, gericht op het versterken van het zelf-gereguleerde leergedrag van studenten en is nagegaan of deze positieve effecten had op de motivatie van mbo-studenten. De resultaten lieten een gemengd beeld zien.

Rapport 907, Veen, I. van der, Peetsma, T., Triesscheijn, B. & Karssen, A.M. Een poging tot verbetering van motivatie en studieloopbaan in het mbo
..meer
april 2014
Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond
In de Profijtklas krijgen geselecteerde leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs extra naschoolse lessen om hun prestatieniveau te verhogen. De Profijtklas is succesvol geïmplementeerd op 28 scholen en bij twee welzijnsinstellingen: een uitdaging voor andere scholen?

Rapport 14-2, Ledoux, G. & Elshof, D. Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas. Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd
..meer
maart 2014
Opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs nog in ontwikkeling
De introductie van opbrengstgericht werken (OGW) in het voortgezet onderwijs heeft geleid tot een groot aantal, meestal positieve, ontwikkelingen op de scholen. Toch ‘leeft’ OGW vooral bij docenten nog niet zo sterk en een essentieel onderdeel van opbrengstgericht werken, namelijk het gebruik van data als feedback voor het didactisch gedrag van docenten, blijft veelal nog onderbelicht.
Het tot stand brengen van een opbrengstgerichte cultuur heeft uiteraard tijd nodig, maar mogelijk zou meer sturing en ondersteuning kunnen leiden tot meer succes bij het implementeren van OGW.

Rapport 915, Heemskerk, I., Verbeek, F., Kuiper, E., Oomens, M., Linden, J. van der, & Hilbink, E. Opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. Beeld en beleid
..meer
9 april 2014 Symposium
Motivatie voor school van allochtone en autochtone leerlingen
Op dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van een reviewstudie over verschillen in motivatie voor school tussen allochtone en autochtone leerlingen en mogelijke verklaringen voor die verschillen. Deze reviewstudie werd uitgevoerd door Ineke van der Veen (Kohnstamm Instituut), Lisette Hornstra en Thea Peetsma (POWL).
Het symposium is bedoeld voor zowel de onderwijspraktijk als voor onderzoekers. Een onderdeel van het symposium betreft een paneldiscussie gericht op de betekenis van de resultaten voor de onderwijspraktijk.
..meer
Ineke van der Veen
foto: Edgar Tossijn
maart 2014
Overkoepelend onderzoek SLOA-projecten afgerond
Praktijkgericht onderzoek dat direct een bijdrage levert aan schoolontwikkeling: dat vormt sinds enkele jaren een onderwerp van gesprek in het onderwijsveld. In het kader van de SLOA-regeling werkten scholen, onderzoekers en adviseurs gedurende drie jaar aan in totaal dertig projecten gericht op onderwijsvernieuwing.
In opdracht van de VO-raad hebben onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam (POWL), Hogeschool Windesheim en de Universiteit Leiden (ICLON) een overkoepelend onderzoek uitgevoerd naar 30 onderzoek- en ontwikkelprojecten.
..meer
maart 2014
blog Keuzeproblematiek vraagt om ander onderwijs
Veel jongeren worstelen met de keuze van een vervolgopleiding. Ze hebben geen idee wat ze zouden willen worden. Het zoeken in de duizend en één opleidingen maakt het kiezen niet gemakkelijker. Het feit dat jongeren zelf gewend zijn aan een leven waarin het materiële belangrijk is (of dat om zich heen zien), brengt met zich mee dat zij carrièrekansen en vooral de hoogte van het toekomstige salaris meewegen in hun studiekeuze na het VO.
Voor een deel van de kinderen in deze tijd lijkt hun studiekeuze ingegeven te zijn door het hebben en niet door het zijn. Ik denk dat het – en niet alleen voor studie- en beroepskeuze – van belang is dat je je afvraagt: Wie wil ik zijn? Wat voor persoon wil ik worden? Wat wil en kan ik betekenen voor andere mensen? Hoe kan ik een zinvolle rol spelen in de gemeenschap? Bij het nadenken over deze vragen kan ook het basisonderwijs een rol spelen.
..meer
Yolande Emmelot
foto: Edgar Tossijn
maart 2014
Toenemende selectie door scholen zet kansen leerlingen onder druk
Op 3 maart verscheen een briefadvies van de Onderwijsraad, Overgangen in het onderwijs. Het Kohnstamm Instituut verrichtte, samen met het ITS en Oberon, ter onderbouwing van dit advies een empirische studie naar praktijken bij overgangen in het onderwijs.

Rapport 13-2, Fettelaar, D., Leest, B., Eck, E. van, Verbeek, F., Vegt, A.L. van der, Jongeneel, M. Selectiemechanismen in het onderwijs
..meer       persbericht Onderwijsraad

Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met verschillen tussen leerlingen: in prestatieniveaus, in sociaal-economische en/of culturele achtergrond en in motivatie. Leerkrachten hebben behoefte aan richtlijnen hoe zij kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in hun klassen. Motivatie is essentieel voor een optimale schoolloopbaan van leerlingen en het is daarom belangrijk dat leerkrachten manieren vinden om al hun leerlingen te motiveren. In deze praktijkreviewstudie worden in samenwerking met docenten en lerarenopleiders, internationale en nationale onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht en geanalyseerd op effectiviteit.
..meer

Onderzoek uitrolfase Associate-degreeprogramma’s
Sinds 1 september 2013 maakt de Associate degree (Ad) officieel onderdeel uit van het hoger beroepsonderwijs. De Ad is een tweejarige opleiding die qua niveau het midden houdt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Het ministerie van OCW wil dat de uitrol van de Ad tot in ieder geval september 2015 gemonitored wordt. Het Kohnstamm Instituut is een van de instituten die betrokken is bij deze monitor.
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief

ZOEK 

Kohnstamm Instituut het internet
      wissen

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL