mei 2015
Dag van de Sociologie 2015
Op woensdag 27 mei 2015 vindt de Dag van de Sociologie plaats in Amsterdam.
De NSV organiseert jaarlijks, samen met de Vlaamse Vereniging Voor Sociologie, de Dag van de Sociologie. Op deze dag presenteren (academische) sociologen recent werk en de dag biedt zo een staalkaart van de Nederlandse sociologie.
Kohnstamm-onderzoeker Merlijn Karssen zal op deze dag een presentatie geven over ‘Effect of School Ethnic Diversity on Educational Outcomes and Functioning for Bi-ethnic Children’
..meer
Merlijn Karssen
foto: Edgar Tossijn
mei 2015
Onderwijsachterstandenbeleid nog steeds nodig
Onderwijsachterstanden van kinderen met laagopgeleide ouders en van ouders van allochtone herkomst zijn een hardnekkig fenomeen in het onderwijs. Al jaren voert de overheid daarom een onderwijsachterstandenbeleid. Werkt dit beleid (nog) zoals bedoeld? En wat vraagt het van leraren basisonderwijs en leidsters in de voorschoolse voorzieningen?
Dat onderzochten het Kohnstamm Instituut en het ITS voor een aantal verschillende deelonderwerpen. De uitkomsten zijn nu bij elkaar gezet in een handzame brochure.

Rapport 15-3, Ledoux, G., e.a.
Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld?
..meer
mei 2015
Didactief-special over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschenen
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is mbo’er en zo’n 50% van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Reden voor Didactief om in het mei-nummer een special op te nemen over het mbo.
Ecbo en het Kohnstamm Instituut hebben deze special samengesteld. In verschillende artikelen worden fabels en feiten over het middelbaar beroepsonderwijs besproken. Ook komen docenten en studenten aan het woord, wordt er een historisch perspectief van het mbo geschetst, is er aandacht voor het debat over beroepsopleiding versus brede vorming en nog veel meer.
..meer

E-didactiek: een integrale aanpak voor monitoring en effectmeting, én professionalisering
Elke school maakt tegenwoordig gebruik van ICT. De aanwas van nieuwe technologische mogelijkheden voltrekt zich in een hoog tempo. De meeste scholen kunnen niet goed aangeven voor welke doeleinden en onder welke omstandigheden een ICT-toepassing bij hun leerlingen tot de beste resultaten leidt. Ook bij lerarenopleidingen ontbreekt deze expertise. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de manier waarop leraren ICT doelgericht kunnen inzetten.
..meer
april 2015
Netwerkschool impuls voor vernieuwing in het mbo
Beter onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten. Dat was in 2010 het uitgangspunt van het Experiment De Netwerkschool waarin vijf mbo-instellingen hun op het zogenoemde Netwerkschoolmodel gebaseerde plannen zijn gaan uitvoeren.
Het Kohnstamm Instituut en SEO Economisch Onderzoek monitorden het invoeringsproces en de opbrengsten van de innovatie.

Rapport 933, Sligte, H.W., Heyma, A.O.J., Eck, E. van, Meijden, A.J.H. van der
De Netwerkschool. Onderzoek naar werkzame bestanddelen voor vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs
..meer
april 2015
NPO Radio 1 Doorstroom in onderwijs stagneert
Het aantal scholieren en studenten dat opleidingen stapelt neemt af. Via het vmbo opklimmen naar havo en dan het hbo of van havo, via het VWO naar de universiteit: het wordt een steeds ongebruikelijke route. Zo ging in 2010 18 procent van het aantal VMBO-afgestudeerden door naar de havo, in 2013 was dat nog maar 13 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie ‘De staat van het onderwijs’ van de Onderwijsinspectie. Die beperkte doorstroom is volgens Guuske Ledoux ‘een zorgelijke ontwikkeling’.
..meer
Guuske Ledoux
foto: Edgar Tossijn
april 2015
Verwachtingen over effecten van tablets op motivatie van leerlingen komen vooralsnog niet uit
Aan de invoering van tablets in het basis en voortgezet onderwijs liggen zowel onderwijskundige (differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische (logistieke) motieven ten grondslag. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie van leerlingen. Het verwachte effect op motivatie bleek echter slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Rapport 916, Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M.
Gebruik van tablets in de school
..meer

Onderzoek Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
Van 2009 tot 2015 heeft in Amsterdam het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) gelopen. Aanleiding voor dit project was de aanzienlijke lijst (zeer) zwakke scholen in Amsterdam, afgemeten aan het oordeel van de Inspectie van het onderwijs. Om hier iets aan te doen is een verbeteringsstrategie ontwikkeld, die bekend staat onder de noemer Verbeteraanpak.
Het Kohnstamm Instituut is gevraagd te onderzoeken wat de opbrengsten zijn in termen van kwaliteit en professionaliteit van personeel, om hieruit lessen te kunnen trekken voor de toekomst.
..meer
april 2015
blog Van profijtbeginsel naar rendementsdenken
door Amos van Gelderen
Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat de oorzaken daarvan benoemd worden als ‘rendementsdenken’ is ironisch en alleen te verklaren doordat ironie altijd een wapen is geweest in opstanden van studenten en ander langharig tuig.
..meer
Amos van Gelderen
foto: Edgar Tossijn

Kansen in spel
Op het moment ligt er in het kleuteronderwijs en de kinderopvang veel nadruk op het werken met programma’s en op stimulering van de taalontwikkeling. Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten signaleren dat er daardoor minder ruimte en aandacht is voor (doen-alsof) spel en spelontwikkeling. Zij vragen zich af hoe zij taal- en spelontwikkeling op een vruchtbare manier kunnen combineren. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers spelenderwijs en verdieping van hun spel draagt bij aan fundamentele leerprocessen.
..meer

Op zoek naar wat werkt: Een gebruikersgericht evaluatieonderzoek van de Kinderfaculteit in Pendrecht
De Kinderfaculteit in Pendrecht is opgericht met als doel de wijk sterker te maken door middel van het bieden van verrijkende activiteiten aan opgroeiende kinderen. De doelstellingen van de Kinderfaculteit zijn:
  • Een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van basisschool leerlingen
  • Het verbeteren en/of vergroten van de sociale samenhang, en de leefbaarheid en collectieve zelfredzaamheid van bewoners in de wijk
  • Een betere samenwerking tussen buurtbewoners en organisaties in de wijk
..meer

Het functioneren van leerlingenraden in het voortgezet onderwijs
Uit de LAKS-monitor van 2014 blijkt dat 30% van de vo-leerlingen veel behoefte heeft aan inspraak en dat een kwart van de scholieren ontevreden is over de mate van inspraak. Hoewel scholen geen leerlingenraad hoeven in te stellen, had in 2012 87% van de vo-scholen zo’n leerlingenraad (Bokdam, Val & De Jonge; 2012). Deze raden hebben echter geen wettelijke bevoegdheden. Het LAKS is van mening dat leerlingenraden in het voortgezet onderwijs onvoldoende status en medezeggenschapsrechten hebben.
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief