Kansen in spel
Op het moment ligt er in het kleuteronderwijs en de kinderopvang veel nadruk op het werken met programma’s en op stimulering van de taalontwikkeling. Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten signaleren dat er daardoor minder ruimte en aandacht is voor (doen-alsof) spel en spelontwikkeling. Zij vragen zich af hoe zij taal- en spelontwikkeling op een vruchtbare manier kunnen combineren. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers spelenderwijs en verdieping van hun spel draagt bij aan fundamentele leerprocessen.
..meer

Op zoek naar wat werkt: Een gebruikersgericht evaluatieonderzoek van de Kinderfaculteit in Pendrecht
De Kinderfaculteit in Pendrecht is opgericht met als doel de wijk sterker te maken door middel van het bieden van verrijkende activiteiten aan opgroeiende kinderen. De doelstellingen van de Kinderfaculteit zijn:
  • Een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van basisschool leerlingen
  • Het verbeteren en/of vergroten van de sociale samenhang, en de leefbaarheid en collectieve zelfredzaamheid van bewoners in de wijk
  • Een betere samenwerking tussen buurtbewoners en organisaties in de wijk
..meer

Het functioneren van leerlingenraden in het voortgezet onderwijs
Uit de LAKS-monitor van 2014 blijkt dat 30% van de vo-leerlingen veel behoefte heeft aan inspraak en dat een kwart van de scholieren ontevreden is over de mate van inspraak. Hoewel scholen geen leerlingenraad hoeven in te stellen, had in 2012 87% van de vo-scholen zo’n leerlingenraad (Bokdam, Val & De Jonge; 2012). Deze raden hebben echter geen wettelijke bevoegdheden. Het LAKS is van mening dat leerlingenraden in het voortgezet onderwijs onvoldoende status en medezeggenschapsrechten hebben.
..meer
maart 2015
Kohnstammlezing 2015
Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?
De zestiende Kohnstammlezing wordt op 27 maart a.s. verzorgd door Alexander Rinnooy Kan.

Hoe goed is het Nederlandse onderwijs? Die vraag valt vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. In deze lezing is het perspectief vooral internationaal-vergelijkend en staan de leerlingen centraal: wat leren ze, en hoever komen ze? Voor Nederland is het beeld niet ongunstig, al valt de bijdrage van ons onderwijs aan het creëren van gelijke maatschappelijke kansen wat tegen. In deze lezing worden drie deelperspectieven gesuggereerd voor mogelijkheden tot vernieuwing. Het Nederlandse onderwijs is zeker niet slecht, maar het kan nog veel beter.
..meer
A. Rinnooy Kan
foto: Henriëtte Guest
maart 2015
blog Generaliseren: onderzoek versus realiteit
Als we kijken naar de onderwijsuitkomsten van kinderen met één autochtone ouder en één allochtone ouder dan zien we dat deze kinderen het gemiddeld net zo goed doen, zowel cognitief als sociaal, als de autochtone kinderen met twee autochtone ouders en cognitief beter dan allochtone kinderen met twee allochtone ouders. Ook zijn de ouders van deze kinderen gemiddeld hoger opgeleid dan zowel de ouders van allochtone (met twee allochtone ouders) als autochtone kinderen. Het lijkt dus niet logisch om allochtone kinderen met één autochtone ouder bij de groep allochtone kinderen te voegen, wat echter wel gebeurt.
..meer
Merlijn Karssen
foto: Edgar Tossijn
maart 2015
Krachtvoerlezing door Franziska Egert
"The impact of in-service professional development programs for preschool teachers on quality ratings and child outcomes"

Tijdstip
dinsdag 10 maart 2015 van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie
Hogeschool van Amsterdam
Kohnstammhuis
Wibautstraat 4, 1091 GC Amsterdam
Kohnstammzaal, KSH 09A10

..meer
Franziska Egert
februari 2015
Nieuwsuur: 27-2-2015: 'Scholen onterecht op vingers getikt om anti-pestprogramma's'
Scholen worden onterecht door de staatssecretaris van Onderwijs en de Kinderombudsman op de vingers getikt omdat zij voorlopig afgekeurde anti-pestprogramma’s gebruiken. Dit stelt Kohnstamm-onderzoeker Ewoud Roede, een van de deskundigen die in Nieuwsuur reageert op uitspraken van Kinderombudsman Marc Dullaert. Dullaert stelde vorige week in het tv-programma Jinek dat een groot aantal kinderen op dit moment in gevaar is, doordat scholen anti-pestprogramma’s blijven gebruiken die niet aan de criteria voldoen die door een commissie, aangesteld door het ministerie van Onderwijs, zijn gesteld. ‘De Kinderombudsman suggereert dat er bewezen programma’s zijn. Maar dat zijn ze beslist niet’, aldus Roede.

Nieuwsuur
februari 2015
Veel werk aan de winkel bij indicering voor voorschoolse educatie en bij uitvoeringspraktijk
Kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling krijgen een indicatie voor voorschoolse educatie. Zij komen in een groep van 2,5- tot 4-jarige ‘doelgroepkinderen’, en krijgen een aanbod dat erop gericht is hen goed toegerust te laten starten in het basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers krijgen in hun werk te maken met veel soorten achterstand, onder andere op het gebied van taal, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In toenemende mate komen er ook kinderen in de groep met een gedragsstoornis of een probleem in de thuissituatie.

Rapport 15-1, Geert Driessen, Annemiek Veen, Maartje van Daalen, m.m.v. Yolande Emmelot en Iris Bollen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod
..meer
februari 2015
Onderzoek door docenten
Op 19 februari 2015 organiseert HvA Onderwijs en Opvoeding in samenwerking met de opleiding Communication & Mulitmedia Design Amsterdam OnderzoeksTV: Talkshow met de titel:

Onderzoek door docenten, daar worden de leerlingen beter van?!
..meer
blog "Goed onderwijs, met leraren op hun best: wat is daarvoor nodig?"
Een interview met Marja van Erp aan wie de eerste tien blogs zijn opgedragen.
Goed onderwijs voor álle kinderen vraagt heel veel van leerkrachten. Dat is topsport. Niet iedereen is een topsporter, en je bent dat ook niet je hele leven lang. We zouden naar een andere onderwijsopleiding moeten, van hoog niveau. Een brede opleiding voor leraren, onderzoekers, ontwikkelaars en beleidsmakers gezamenlijk, zodat een leraar na een paar jaar topsport bijvoorbeeld onderwijsonderzoeker kan worden, of omgekeerd een onderzoeker juist de praktijk in kan gaan. Zo krijg je bovendien onderwijs én onderzoek met kwaliteit, visie en zonder de zo veel besproken kloof.
..meer

De effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: vervolgonderzoek
Het is de ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat er in 2020 meer masteropgeleide leraren in het onderwijs werken. Er wordt dan ook met verschillende beleidsinstrumenten gestimuleerd dat leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, een masteropleiding gaan volgen.
..meer
januari 2015
Aanpak gericht op inzet en vooruitgang motiveert elke leerling beter dan focus op prestaties
Leerlingen tonen meer inzet en presteren beter als docenten hun autonomie ondersteunen. En als leraren de prestaties van leerlingen beoordelen op grond van hun inzet en individuele vooruitgang, heeft dat een positieve invloed op hun motivatie. Dat geldt voor alle leerlingen ongeacht hun sociale of etnische achtergrond.

Rapport 924, Veen, I. van der, Weijers, D., Dikkers, A.L.C., Hornstra, L. & Peetsma, T.T.D. Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
..meer

De school als een professionele leergemeenschap
Het Kohnstamm Instituut voert samen met het ICLON (Universiteit Leiden) een langlopend onderzoek uit naar de school als professionele leergemeenschap (PLG). Aan dit onderzoek doen vijftien vo-scholen mee. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe schoolleiders en docenten hun school als PLG opbouwen en versterken.
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief