Zicht op sturingsdynamiek
Nederland kent een onderwijsstelsel met veel relatief autonome actoren. Naast het departement is er een bredere institutionele omgeving die o.a. bestaat uit de Inspectie, lokale overheden, sectororganisaties, programmabureaus, educatieve infrastructuur en samenwerkingsverbanden. Naast sturende actoren ‘buiten’ onderwijsbesturen zijn er ook sturende actoren binnen onderwijsbesturen. Welke sturingsdynamiek ontstaat in complexe onderwijsstelsels en binnen onderwijsbesturen, en hoe is deze sturingsdynamiek van invloed op de onderwijspraktijk?
..meer
oktober 2014
blog Aandacht gevraagd voor intrinsieke motivatie
door Ineke van der Veen
Dit jaar vroeg de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Onderwijsverslag aandacht voor een gebrek aan motivatie en leerplezier bij een groot deel van de Nederlandse leerlingen.
..meer
Ineke van der Veen
foto: Edgar Tossijn
Deelnemers (PO, VO) gezocht voor onderzoek naar scholen voor de toekomst
Het gaat om onderzoek naar de organisatie, werkwijze en resultaten van scholen die hun onderwijs anders inrichten dan ‘traditionele’ scholen en daarbij een specifiek schoolconcept hanteren. Bijvoorbeeld Natuurlijk Leren, Ontwikkelingsgericht Onderwijs of een zelf ontwikkeld, vernieuwend concept. De achtergrond is de gedachte dat de toekomstige samenleving vaardigheden vraagt die nu nog te beperkt ontwikkeld worden in het onderwijs en dat het huidige onderwijs nog niet voldoende inspeelt op veranderingen bij jongeren zelf en te weinig betekenisvol is. Het doel van het onderzoek is nagaan hoe innovatieve scholen hun onderwijs vormgeven en welke effecten ze behalen.
..meer informatie en aanmelden
oktober 2014
Gemeenten goed op weg met implementatie van de Wet OKE
Betere kwaliteit en grotere financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen, beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, verbeterde toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie, en een verbeterd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen, dat zijn de beleidsmaatregelen behorend bij de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) die in 2010 in werking trad. Door het Kohnstamm Instituut is een beleidsreconstructie uitgevoerd en is de implementatie van de wet in twaalf gemeenten onderzocht.

Rapport 918, Veen, A., Daalen, M.M. van, Blok, H. De Wet OKE. Beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
..meer
NRO-matchmaking; scholen gezocht voor praktijkgericht onderzoek
Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen onderzoekers en scholen samen subsidieaanvragen indienen voor praktijkgericht onderzoek. Voor de opzet en uitvoering van twee onderzoeken naar zijn wij op zoek naar scholen die zich willen aansluiten. Het gaat om onderzoek naar:
  • Een training ‘Leerlingen intrinsiek motiveren met een leergerichte aanpak in basisonderwijs en vmbo’;
  • Een interventie om de motivatie van hoogbegaafden binnen VWO-plus te verhogen.
Bent u geďnteresseerd in deelname? Via onderstaande links vindt u een toelichting op elk van beide projecten en staan contactgegevens van de onderzoekers vermeld.

Training - Interventie
oktober 2014
Nederlands gastouderbeleid is zo gek nog niet
Hoe kan het Nederlandse gastouderbeleid verbeterd worden en kunnen we hiervoor iets leren van andere West-Europese landen? Dat was de achterliggende gedachte van het inventarisatieonderzoek dat het Kohnstamm Instituut uitvoerde in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. De volgende zes landen zijn in dit onderzoek betrokken: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Rapport 922, Boogaard, M., Bollen, I., Dikkers, A.L.C. Gastouderopvang in West-Europese landen
..meer
oktober 2014
Invloed van het werk van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid is beperkt
In 2008 publiceerde de Commissie Dijsselbloem haar kritische rapport over hoe de overheid beleid heeft gevoerd ten aanzien van enkele grote onderwijsvernieuwingen. Veel moest anders, volgens de Commissie, en ze stelde een groot aantal aanbevelingen op. Wat is daar, nu zes jaar later, van terecht gekomen? Is de wijze van beleidsvoering en beleidsontwikkeling veranderd?
Het Kohnstamm Instituut zocht dit uit voor de Onderwijsraad, voor acht verschillende beleidsonderwerpen. De conclusie: de impact van het werk van de Commissie is hooguit bescheiden.

Rapport 921, Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C. en Bollen, I. Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid
..meer
september 2014
Mindshifts van onderwijzen naar leren
Op 22 oktober 2014 zal Robert-Jan Simons een ‘krachtvoerlezing’ houden getiteld: Mindshifts van onderwijzen naar leren.
Deze lezing maakt deel uit van de reeks Krachtvoer van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en zal plaatsvinden in het Kohnstammhuis, Wibautstraat 4, 1091 GM Amsterdam, van 16.00 tot 18.00 uur.
..meer
Arjan van der Meijden
september 2014
Genuanceerde verwachtingen van de invoeging van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs in Passend onderwijs
Met de komst van Passend onderwijs zijn de procedures voor toegang tot speciaal onderwijs en de ‘rugzakjes’ in het reguliere onderwijs veranderd. Ook het praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo worden op 1 januari 2016 geďntegreerd in passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden gaan dan ook voor deze groepen leerlingen zelf de toewijzing regelen. Hoewel de huidige landelijke criteria daarbij aanvankelijk gehandhaafd blijven, kan dat in de toekomst veranderen. Hoe kijken samenwerkingsverbanden, schoolleiders, bestuurders en zorgcoördinatoren aan tegen het eventueel loslaten van landelijke, uniforme toewijzingscriteria en welke voor- en nadelen zien zij?

Eimers, T., Kennis, R., Kuiper, E., Ledoux, G., Voncken, E. Passend en zeker. Onderzoek naar het mogelijk loslaten van landelijke criteria en duur voor lwoo en praktijkonderwijs en de licenties voor lwoo
..meer
september 2014
Lezing
Op 18 september organiseert ecbo een lezing over het onderwerp: taal en rekenen in het mbo.
Kohnstamm-onderzoeker Marieke Buisman zal spreken over haar rapport Rekenniveaus op het mbo: Nederlandse jongeren langs de internationale meetlat. Dit rapport verschijnt half september.
..meer
Marieke Buisman
foto: Edgar Tossijn
september 2014
blog Waar zouden we zijn zonder mbo?
door Arjan van der Meijden
Het mbo is een onderwijstype dat mij na aan het hart ligt. Niet in de laatste plaats omdat ik zo’n school zelf ook heb doorlopen, maar ook vanwege mijn natuurlijke interesse voor de underdog. En dat ís de beroepsroute, vergeleken met de academische route, althans in de ogen van veel ouders en leerlingen. De simpele redenering daarachter is: academisch = hogerop = goed. Welke hoogopgeleide ouder wil nu niet dat zijn of haar kind rechtstreeks na het beste vwo zijn studie aan de beste universiteit cum laude afrondt om na een fijne promotie zo snel mogelijk door te rollen naar een leidende, inspirerende (goed betaalde) functie? Liefst met een jaartje ‘pauze’ in het buitenland. Staat mooi op het cv. En oh ja, dit alles zonder studieschuld als het even kan, maar dat terzijde.
..meer
Arjan van der Meijden
foto: Edgar Tossijn
september 2014
Technisch rapport pre-COOL vierjarigencohort (tweede en derde meting) beschikbaar
In de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 vonden de tweede en derde meting van het vierjarigencohort van pre-COOL plaats. Doel van het pre-COOL-onderzoek is om de effecten van deelname aan voorschoolse voorzieningen vast te stellen. Het vierjarigencohort is in 2009 gestart met het verzamelen van gegevens bij kinderen die in het schooljaar 2009-2010 instroomden in basisscholen die deelnemen aan het COOL5-18-cohortonderzoek. Deze aansluiting op het COOL5-18-cohortonderzoek maakt het niet alleen mogelijk een beeld te schetsen van de situatie op een bepaald moment maar ook om op termijn ontwikkelingen in kaart te brengen en beleidsmaatregelen te evalueren.

Rapport 914, Veen, A., Veen, I. van der, Heurter, A., Paas, T., m.m.v. Merlijn Karssen Pre-COOL cohortonderzoek. Technisch rapport vierjarigencohort, tweede en derde meting 2010-2011 en 2011-2012
..meer
september 2014
Training van eerstelijnsprofessionals in het leren herkennen van potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) onderzocht
Hoe tevreden zijn de deelnemers over de training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)? Zijn de leerdoelen bereikt? Is sprake van transfer van kennis en kunde naar het dagelijks werk en naar de organisatie van de deelnemers? Verschillen deelnemers en niet-deelnemers in het kunnen signaleren en handelen met betrekking tot PGE’s? En is verbetering van de training PGE wenselijk? Dit zijn de kernvragen in het onderzoek dat het Kohnstamm Instituut in opdracht van WODC heeft uitgevoerd.

Rapport 917, Glaudé, M., Meijer, J., Breetvelt, I., Felix, C. Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief

ZOEK 

Kohnstamm Instituut het internet
      wissen

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL