Jaarbericht 2014

Wij hebben onze kerstboom dit jaar opgetuigd met een selectie uit onze onderzoeken.

Alle medewerkers van het Kohnstamm Instituut wensen u fijne feestdagen en een inspirerend, passend en significant 2015, vol met nieuwe kerstballen om volgend jaar in de boom te hangen.
..meer
informatie voor ouders
Online onderzoek oudertevredenheid passend onderwijs

Vanaf dit schooljaar krijgen alle scholen én ouders te maken met passend onderwijs: onderwijs waarbij zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone school gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen voor wie een gewone school niet de beste plek is. Het ministerie van OCW wil de uitvoering van passend onderwijs goed volgen, ook bij ouders. Daarom gaat het Kohnstamm Instituut in Amsterdam nu eerst peilen hoe tevreden ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of MBO (t/m 23 jaar) waren over de situatie op school vóór de invoering van passend onderwijs.
..meer
december 2014
Gastouders in beeld. Een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland
Er zijn in Nederland bijna 40.000 gastouders, maar tot nu toe ontbrak het aan inzicht in de samenstelling van de gastouderpopulatie: wat is hun achtergrond, hun leeftijd, opleiding en ervaring? Hoeveel kinderen vangen zij op en waar doen zij dat (in hun eigen woning, of thuis bij de vraagouders)? Hoe flexibel is de gastouderopvang in de praktijk? Zijn er veel opa’s en oma’s bij en vangen zij dan ook nog andere kinderen op? Hoe ziet het professionele netwerk van gastouders eruit, zijn zij tevreden over de rol van het gastouderbureau en wat is hun visie op het beroep van gastouder?
Dankzij een landelijke enquête waaraan ruim 1550 gastouders hebben deelgenomen, zijn de Nederlandse gastouders nu goed in beeld.

Rapport 14-8, Boogaard, M., Bollen, I. Gastouders in beeld. Een inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland
..meer
december 2014
Meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang ontwikkeld
Er is nu ook een wetenschappelijk meetinstrument beschikbaar waarmee de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang op een verantwoorde en betrouwbare manier in kaart kan worden gebracht. Het nieuwe meetinstrument sluit aan op bestaande instrumenten voor het meten van kwaliteit van de kinderdagopvang: 0-4 jaar (NCKO) en buitenschoolse opvang: 4-12 jaar (Kohnstamm Instituut), en bij meetinstrumenten die ook in het buitenland worden gebruikt.

Rapport 14-9, Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M., Helmerhorst, K.O.W., Fukkink, R.G. & Bollen, I. (2014). Ontwikkeling Meetinstrument. Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang
..meer
december 2014
Autochtone doelgroepleerlingen kunnen meer bereiken dan zij momenteel doen
Autochtone leerlingen van laag opgeleide ouders (doelgroepleerlingen in beleidstermen) hebben nog voldoende potentieel in zich om betere onderwijsresultaten te kunnen behalen. Een combinatie van maatregelen zou deze kinderen daarbij kunnen helpen. Er is namelijk niet één oorzaak; verschillende factoren dragen bij aan het ontstaan en in stand houden van hun achterstand. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS en het Kohnstamm Instituut.

Rapport 14-7, Mulder, C.W.J., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, A.L.C., & Kuiper, E.J. De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen. Oorzaken en aanpak
..meer
Informatie voor docenten
Onderzoek naar bureaucratie voor én na passend onderwijs

Een van de doelstellingen van passend onderwijs is het verminderen van bureaucratie: regels en procedures die niet functioneel zijn voor het bereiken van het uiteindelijke doel, het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan alle leerlingen. Natuurlijk moet onderzocht worden of die doelstelling ook wordt behaald: gaat passend onderwijs leiden tot minder bureaucratie voor scholen?
Daarom gaat het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs nu eerst peilen hoe docenten de bureaucratie rond het aanvragen van extra ondersteuning vorig schooljaar hebben ervaren – dus in de situatie voorafgaand aan passend onderwijs. Door die peiling in de toekomst te herhalen, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie vóór en ná de komst van passend onderwijs.
..meer
december 2014
Veranderingen in het mbo
Van 27 t/m 31 januari 2015 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de NOT plaats, de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo.
Profiel, het nieuws- en kennisplatform voor mbo-professionals, organiseert tijdens de NOT een serie lezingen over actuele ontwikkelingen in het mbo.
Kohnstamm-onderzoeker Arjan van der Meijden houdt op za 31 jan 2015, 10:15 - 11:00 uur een lezing getiteld ‘De veranderingen in het mbo’.
..meer info en aanmelden
november 2014
Goede emotionele ondersteuning op peuterspeelzalen
Peuterspeelzalen scoren goed op het bieden van ondersteuning van de emotionele ontwikkeling van kinderen in hun groepen. De scores voor educatieve kwaliteit daarentegen zijn laag tot gemiddeld. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de kwaliteit van peuterspeelzalen.

Rapport 903, Veen, A., Heurter, A.M.H., Veen, I. van der De pedagogische kwaliteit van peuterspeelzalen
..meer
november 2014
Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs
De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) heeft in 150 scholen voor primair en voortgezet onderwijs een groot aantal vernieuwende lespraktijken opgeleverd. Bovendien is een rijke verzameling ervaringen opgebouwd over het vorm en inhoud geven van vernieuwd onderwijs.

Rapport 926, Snoek, M., Sligte, H.W., Eck, E. van, Schriemer, M.P., Emmelot, Y.W. Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs
..meer
november 2014
Kohnstamm Instituut partner in nieuw Amsterdams loket voor kennisvragen over onderwijs
Op maandag 10 november is de website www.iameducation.nl gelanceerd.

I AM Education is de nieuwe belichaming van het samenwerkingsverband tussen vier prominente Amsterdamse kennisinstellingen op het gebied van onderwijs: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en het Centrum voor Nascholing.
..meer
november 2014
promotie Identificatie en behandeling van kinderen met risico op leesproblemen
Hebben kinderen die moeite hebben met leren lezen, een probleem met de automatische verwerking van nieuwe informatie? Hebben zij baat bij een interventie met een computergestuurd en tutor-ondersteund programma?
Kohnstamm-onderzoeker Anne Regtvoort onderzocht vroege signalering en behandeling van kinderen met verhoogd risico op latere leesproblemen. Zij verdedigt haar proefschrift op 3 december om 13.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
..meer
Anne Regtvoort
foto: Edgar Tossijn
november 2014
‘Verklarende evaluatie, een methodiek’ krijgt bijzondere vermelding van NSV-VBO
Op 13 november is tijdens de bijeenkomst Kennis in praktijk, VBO 20 jaar beleidsonderzoek de tweejaarlijkse NSV-VBO prijs voor Beleidsonderzoek uitgereikt.
Cissy Pater kreeg voor de Kohnstamm-publicatie ‘Verklarende evaluatie, een methodiek’ die zij schreef samen met Henk Sligte en Edith van Eck, een bijzondere vermelding.
..meer
Cissy Pater
foto: Edgar Tossijn
november 2014
‘Vijf jaar na Dijsselbloem’
Op 13 november was er in het kader van De Onderwijspoort een debat over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’. De Onderwijspoort is een periodiek debat over lage termijn thema’s uit het onderwijsbeleid, waar politici, beleids- en opiniemakers elkaar treffen in een politieke setting. De naam verwijst naar de locatie: Nieuwspoort in Den Haag. Dit keer was het thema ‘wat heeft de politiek gedaan met het rapport van de Commissie Dijsselbloem’, naar aanleiding van het recente advies van de Onderwijsraad hierover.
Guuske Ledoux verzorgde de introductie, op basis van de studie van het Kohnstamm Instituut naar de impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid.
..meer
Guuske Ledoux
foto: Edgar Tossijn
november 2014
Oefenen met Rekentuin helpt bij automatiseren basisbewerkingen
Herhaald oefenen met Rekentuin, een programma gericht op het snel en nauwkeurig maken van rekenopgaven, blijkt inderdaad tot het gewenste effect op de basale rekenvaardigheden te leiden. Wel is vereist dat regelmatig wordt geoefend. Leerlingen die zowel hoog faalangstig als hoog prestatiegemotiveerd zijn, lijken echter moeite te hebben met de afstemming van snelheid en accuratesse.

Rapport 925, Meijer, J., & Karssen, M. Effecten van het oefenen met rekentuin. Technisch rapport
..meer
november 2014
ICT in het onderwijs geen gelopen race
Meer dan nu het geval is, kan ICT een rol spelen in een eigentijds curriculum binnen het basis- en voortgezet onderwijs. ICT kan deze rol echter uitsluitend spelen als docenten en scholen samen optrekken met de technologie en actief betrokken zijn bij het ontwerp van het eigen curriculum. Dat stelt Joke Voogt in haar oratie.
..meer
Joke Voogt
foto: Jeroen Oerlemans
berichten in voorafgaande periode: archief archief

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL