deelnemers gezocht Onderzoek naar bureaucratie voor én na passend onderwijs
Een van de doelstellingen van passend onderwijs is het verminderen van bureaucratie: regels en procedures die niet functioneel zijn voor het bereiken van het uiteindelijke doel, het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan alle leerlingen. Natuurlijk moet onderzocht worden of die doelstelling ook wordt behaald: gaat passend onderwijs leiden tot minder bureaucratie voor scholen? Daarom gaat het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Ministerie van Onderwijs nu eerst peilen hoe docenten de bureaucratie rond het aanvragen van extra ondersteuning vorig schooljaar hebben ervaren – dus in de situatie voorafgaand aan passend onderwijs. Door die peiling in de toekomst te herhalen, kan een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie vóór en ná de komst van passend onderwijs.
..meer
november 2014
promotie Identificatie en behandeling van kinderen met risico op leesproblemen
Hebben kinderen die moeite hebben met leren lezen, een probleem met de automatische verwerking van nieuwe informatie? Hebben zij baat bij een interventie met een computergestuurd en tutor-ondersteund programma?
Kohnstamm-onderzoeker Anne Regtvoort onderzocht vroege signalering en behandeling van kinderen met verhoogd risico op latere leesproblemen. Zij verdedigt haar proefschrift op 3 december om 13.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.
..meer
Anne Regtvoort
foto: Edgar Tossijn
november 2014
‘Verklarende evaluatie, een methodiek’ krijgt bijzondere vermelding van NSV-VBO
Op 13 november is tijdens de bijeenkomst Kennis in praktijk, VBO 20 jaar beleidsonderzoek de tweejaarlijkse NSV-VBO prijs voor Beleidsonderzoek uitgereikt.
Cissy Pater kreeg voor de Kohnstamm-publicatie ‘Verklarende evaluatie, een methodiek’ die zij schreef samen met Henk Sligte en Edith van Eck, een bijzondere vermelding.
..meer
Cissy Pater
foto: Edgar Tossijn
november 2014
‘Vijf jaar na Dijsselbloem’
Op 13 november was er in het kader van De Onderwijspoort een debat over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’. De Onderwijspoort is een periodiek debat over lage termijn thema’s uit het onderwijsbeleid, waar politici, beleids- en opiniemakers elkaar treffen in een politieke setting. De naam verwijst naar de locatie: Nieuwspoort in Den Haag. Dit keer was het thema ‘wat heeft de politiek gedaan met het rapport van de Commissie Dijsselbloem’, naar aanleiding van het recente advies van de Onderwijsraad hierover.
Guuske Ledoux verzorgde de introductie, op basis van de studie van het Kohnstamm Instituut naar de impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid.
..meer
Guuske Ledoux
foto: Edgar Tossijn
november 2014
Oefenen met Rekentuin helpt bij automatiseren basisbewerkingen
Herhaald oefenen met Rekentuin, een programma gericht op het snel en nauwkeurig maken van rekenopgaven, blijkt inderdaad tot het gewenste effect op de basale rekenvaardigheden te leiden. Wel is vereist dat regelmatig wordt geoefend. Leerlingen die zowel hoog faalangstig als hoog prestatiegemotiveerd zijn, lijken echter moeite te hebben met de afstemming van snelheid en accuratesse.

Rapport 925, Meijer, J., & Karssen, M. Effecten van het oefenen met rekentuin. Technisch rapport
..meer
november 2014
ICT in het onderwijs geen gelopen race
Meer dan nu het geval is, kan ICT een rol spelen in een eigentijds curriculum binnen het basis- en voortgezet onderwijs. ICT kan deze rol echter uitsluitend spelen als docenten en scholen samen optrekken met de technologie en actief betrokken zijn bij het ontwerp van het eigen curriculum. Dat stelt Joke Voogt in haar oratie.
..meer
Joke Voogt
foto: Jeroen Oerlemans
oktober 2014
Onderwijsresultaten in heterogene klas niet minder
Klassen in het basisonderwijs kennen een heel divers leerlingenpubliek. In de klas kunnen veel of weinig achterstandsleerlingen, zorgleerlingen en/of excellente leerlingen zitten, in allerlei combinaties. Maar waar verwacht zou worden dat ‘ingewikkelde’ heterogene klassen met allerlei soorten leerlingen samengaan met lagere cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten, blijkt daar feitelijk geen sprake van te zijn, eerder (in lichte mate) het tegendeel.

Rapport 923, Roeleveld, J., Karssen, A.M., Ledoux, G. Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
..meer

Zicht op sturingsdynamiek
Nederland kent een onderwijsstelsel met veel relatief autonome actoren. Naast het departement is er een bredere institutionele omgeving die o.a. bestaat uit de Inspectie, lokale overheden, sectororganisaties, programmabureaus, educatieve infrastructuur en samenwerkingsverbanden. Naast sturende actoren ‘buiten’ onderwijsbesturen zijn er ook sturende actoren binnen onderwijsbesturen. Welke sturingsdynamiek ontstaat in complexe onderwijsstelsels en binnen onderwijsbesturen, en hoe is deze sturingsdynamiek van invloed op de onderwijspraktijk?
..meer
oktober 2014
blog Aandacht gevraagd voor intrinsieke motivatie
door Ineke van der Veen
Dit jaar vroeg de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Onderwijsverslag aandacht voor een gebrek aan motivatie en leerplezier bij een groot deel van de Nederlandse leerlingen.
..meer
Ineke van der Veen
foto: Edgar Tossijn
Deelnemers (PO, VO) gezocht voor onderzoek naar scholen voor de toekomst
Het gaat om onderzoek naar de organisatie, werkwijze en resultaten van scholen die hun onderwijs anders inrichten dan ‘traditionele’ scholen en daarbij een specifiek schoolconcept hanteren. Bijvoorbeeld Natuurlijk Leren, Ontwikkelingsgericht Onderwijs of een zelf ontwikkeld, vernieuwend concept. De achtergrond is de gedachte dat de toekomstige samenleving vaardigheden vraagt die nu nog te beperkt ontwikkeld worden in het onderwijs en dat het huidige onderwijs nog niet voldoende inspeelt op veranderingen bij jongeren zelf en te weinig betekenisvol is. Het doel van het onderzoek is nagaan hoe innovatieve scholen hun onderwijs vormgeven en welke effecten ze behalen.
..meer informatie en aanmelden
oktober 2014
Gemeenten goed op weg met implementatie van de Wet OKE
Betere kwaliteit en grotere financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen, beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, verbeterde toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie, en een verbeterd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen, dat zijn de beleidsmaatregelen behorend bij de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) die in 2010 in werking trad. Door het Kohnstamm Instituut is een beleidsreconstructie uitgevoerd en is de implementatie van de wet in twaalf gemeenten onderzocht.

Rapport 918, Veen, A., Daalen, M.M. van, Blok, H. De Wet OKE. Beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
..meer
NRO-matchmaking; scholen gezocht voor praktijkgericht onderzoek
Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen onderzoekers en scholen samen subsidieaanvragen indienen voor praktijkgericht onderzoek. Voor de opzet en uitvoering van twee onderzoeken naar zijn wij op zoek naar scholen die zich willen aansluiten. Het gaat om onderzoek naar:
  • Een training ‘Leerlingen intrinsiek motiveren met een leergerichte aanpak in basisonderwijs en vmbo’;
  • Een interventie om de motivatie van hoogbegaafden binnen VWO-plus te verhogen.
Bent u geďnteresseerd in deelname? Via onderstaande links vindt u een toelichting op elk van beide projecten en staan contactgegevens van de onderzoekers vermeld.

Training - Interventie
oktober 2014
Nederlands gastouderbeleid is zo gek nog niet
Hoe kan het Nederlandse gastouderbeleid verbeterd worden en kunnen we hiervoor iets leren van andere West-Europese landen? Dat was de achterliggende gedachte van het inventarisatieonderzoek dat het Kohnstamm Instituut uitvoerde in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. De volgende zes landen zijn in dit onderzoek betrokken: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Rapport 922, Boogaard, M., Bollen, I., Dikkers, A.L.C. Gastouderopvang in West-Europese landen
..meer
oktober 2014
Invloed van het werk van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid is beperkt
In 2008 publiceerde de Commissie Dijsselbloem haar kritische rapport over hoe de overheid beleid heeft gevoerd ten aanzien van enkele grote onderwijsvernieuwingen. Veel moest anders, volgens de Commissie, en ze stelde een groot aantal aanbevelingen op. Wat is daar, nu zes jaar later, van terecht gekomen? Is de wijze van beleidsvoering en beleidsontwikkeling veranderd?
Het Kohnstamm Instituut zocht dit uit voor de Onderwijsraad, voor acht verschillende beleidsonderwerpen. De conclusie: de impact van het werk van de Commissie is hooguit bescheiden.

Rapport 921, Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C. en Bollen, I. Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid
..meer
berichten in voorafgaande periode: archief archief

Blogs
Ter ere van het afscheid van MT-lid en onderwijsachterstandenonderzoeker Marja van Erp wordt regelmatig een blog geschreven door een ex-collega.
..meer
Marja van Erp


abonnement
op
RSS
attendering
ELION.nl
COOL